Aktuálne marketingové databázy

Firmy, fyzické osoby, inštitúcie, profesné skupiny - overené aktualizované dáta

Jedným zo základných predpokladov úspechov priameho marketingu a s ním súvisiacich služieb sú kvalitné databázy. 

Našim zákazníkom poskytujeme kompletný zoznam aktívnych subjektov registrovaných na Slovensku vrátane kontaktných osôb a  údajov. Pravidelne aktualizovaný register všetkých obchodných firiem (vyše 200 tisíc subjektov), ostatných nepodnikateľských organizácií (vyše 65 tisíc subjektov) a živnostníkov vrátane profesných skupín (vyše 400 tisíc subjektov) máme doplnený o adresár fyzických osôb s telefónnymi číslami (1,5 milióna subjektov).

Na základe dlhoročných skúseností Vám podľa požiadaviek pripravíme priamo na mieru adekvátnu cieľovú skupinu pre Vaše aktivity. Zdrojové dáta vyprofilujeme a následne segmentujeme do konkrétnych skupín z množstva nami evidovaných charakteristík:

  • obchodných  (zameranie firmy, predmet činnosti - OKEČ, resp.      medzinárodný NACE, vlastníctvo)
  • veľkostných  (obrat, počet zamestnancov, imanie)
  • geografických (regionálne členenie, kraj, okres, obec na základe počtu obyvateľov)
  • sociografických (odhad bonity, veku, vzdelania, pohlavie).

V prípade, ak disponujete vlastnými dátami, tieto môžeme ďalej analyzovať a spracovať v našich systémoch. Postaráme sa o ich zjednotenie (homologizáciu) a vylúčenie duplicít, porovnanie, vytriedenie alebo aktualizáciu -  doplníme ich údajmi z registrov, ktoré práve potrebujete.

Naše služby v rámci komplexného databázového marketingu zahŕňajú:

+

Predaj a prenájom databáz

Naše portfólio zahŕňa pravidelne aktualizované databázy firiem a právnických osôb (B2B) i spotrebiteľov (B2C). V závislosti od rozsahu a náročnosti výberu databázy vám ponúkneme obojstranne výhodné podmienky na odkúpenie alebo prenájom dát. S prenájmom si môžete zabezpečiť komplexné služby pre Vaše komunikačné kampane od prípravy vhodnej kreatívy až po samotnú realizáciu s využitím našeho lettershopu alebo callcentra.

+

Výber cieľových skupín

+

Spracovanie, úprava a manažment vašich databáz

Ak máte k dispozícii zozbierané dáta zákazníkov, je to len prvý krok na ceste k ďalšiemu marketingovému využitiu. V záujme získavania kvalitných výstupov ich treba vedieť správne analyzovať, systematizovať, interpretovať a neposlednom rade udržiavať aktuálne. Naši databázoví špecialisti spracujú vaše databázy, doplnia do nich chýbajúce informácie a v pravidelných intervaloch ich dokážu aktualizovať. A samozrejme pripravia na personifikovanú tlač, telemarketing, emaling či iné využitie.

+

Prepis dát do elektronickej podoby

Zákaznícke dáta získané v „písomnej“ podobe prostredníctvom súťažných kupónov, prihlášok, dotazníkov a pod. skonvertujeme do digitálnej podoby. Bude ich možné ďalej elektronicky spracovávať, triediť a využívať na ďalšie aktivity, komunikáciu alebo predaj. Výstupy Vám vieme poskytnúť v ktoromkoľvek databázovom formáte.